Projekty

Energetická koncepce obce

V rámci hospodaření s energiemi bychom chtěli nechat vytvořit koncepční dokument, který by zhodnotil možnosti, jak lépe hospodařit s energiemi v rámci obecního majetku a také v rámci celé obce. Na pořízení takového dokumentu je možné čerpat dotaci až do výše 90 %  nákladů. Od tohoto projektu si slibujeme, že nám dá ucelený přehled toho, […]

Vybavení hasičské jednotky čtyřkolkou a AED

V rámci zvýšení akceschopnosti naší výjezdové jednotky SDH Francova Lhota jsme požádali Zlínský kraj o dotaci na pořízení nového vybavení. Jedná se o přenosný automatický defibrilátor (AED) a také příspěvek na novou čtyřkolku pro možnost jízdy do terénu. S současné chvíli čekáme na vyhodnocení žádosti, zda nám bude přiznán finanční příspěvek. Finanční příspěvek nám byl […]

Kolumbárium

V rámci úprav našeho hřbitova bychom chtěli vybudovat kolumbárium pro umístění uren. v projektu počítáme s umístěním cca 100 uren. V současné chvíli mame hotový projekt, vyřízené stavební povolení a budeme vybírat firmu, která toto dílo zhotoví.  

Lesní technika – štípací automat na palivové dříví

V rámci lesního hospodaření jsme obdrželi dotaci na pořízení techniky – štípacího automatu pro palivové dříví. Tímto projektem bychom chtěli zvýšit možnosti prodeje palivového dříví z obecních lesů a nabídnout širší sortiment a nové možnosti výrobků z obecních lesů. Ve výběrovém řázení vyhrála firma Zálesí a.s. s cenou 980 200 Kč včetně DPH. Z  této […]

Rekonstrukce LC Vlčička

Obec získala finanční dotaci na opravu lesní cesty vlčička. V rámci tohoto projektu jsme vybrali úsek o délce 2,2 km. Ve výběrovém řízení byla nejúspěšnější firma SWIETELSKY Stavební s cenou 5 798 069 Kč bez DPH. Dotace na tuto zakázku je vyčíslena na 3 149 100 Kč.  Realizace by měla začít po velikonocích. Předmětem projektu […]

Aktuální práce 2023

Izolace rampy Oprava místních komunikací a chodníků Příprava na nový školní rok škola, školka a polyfunkční areál Výmalba kapličky Oprava sociálních zařízení ve školce Oprava zvonice Nová odpadová hnízda Oprava střechy na ZŠ  Francova Lhota Vybudování odvodnění komunikace Pulčín   Opravy horských vpustí Zahradní úpravy u KD Vytvoření nového kontejnerového hnízda Dovybavení zázemí vleku

Přístavba nové učebny v MŠ

Fotovoltaické elektrárny ZŠ a KD

V rámci připravovaného projektu, který částečně řeší energetické úspory obce jsme zadali vytvoření projektu pro umístění fotovoltaických elektráren na obecní budovy . v prvním kroku bychom chtěli vybavit budovy kulturního domu a školy. během statického posouzení jednotlivých střech  jsem zjistili, že budeme muset rekonstruovat střechu na školním pavilonu 1. stupně, kde proběhne výměna celé konstrukce […]

Bowling a fitness polyfunkční areál

Prodloužení vodovodu v lokalitě U hřiště

Projekt dvou větví veřejného vodovodu, který doplní zásobování pitnou vodou lokalitu U hřiště. Jedna větev o délce  167 m povde od “Lesácké bytovky” ke hřišti, druhá větev o délce 112 m poté povede za potokem. Celá akce by měla začít v červnu 2022 a dokončena by měla být v září 2022. Realizace:

Oprava účelové komunikace UK 12

Obec získala dotaci na rekonstrukci účelové komunikace Uk 12 – vedoucí od areálu firmy EuroCorp k vodojemu a dále směrem k Fěrtůšku.  Realizovat se bude úsek o délce 400 m, který je nejvíce poškozen průjezdem těžké techniky odvážející dříví z lesních porostů a nedostatečného odvodnění komunikace.

Rekonstrukce pošty

V měsíci červnu roku 2022 se plánuje rekonstrukce vnitřních prostor pošty umístěné ve zdravotním středisku. O novém vzhledu si můžete udělat představu na vizualizacích.  

Aktuální práce 2022

Opravy vodovodní infrastruktury – vodojem Krajčovec a Klišovo Oprava zázemí na vleku Zvonice – nové vedení Výměna světel v tělocvičně Ořez stromů u kostela a v kočičině Čištění skal Dokončení soch u altánu Drcení stavebního odpadu Nové horské vpusti a propustky Brigáda čištění skal Oprava oplocení hřiště Nový solární ohřev na šatnách TJ Sokol Nový […]

Místní komunikace Pod Prodexem

V letošním roce došlo k realizaci prodloužení sítí a výstavby nové komunikace pro nové domy v lokalitě „Pod Prodexem“.  Tato nepřehlédnutelná stavba, které dominuje opěrná zeď z kamenů je rozdělena do dvou etap, kdy letos došlo k vybudování sítí a přípravě komunikace navezením a zhutněním podkladních vrstev.

Veřejná sbírka na postižené tornádem

V obci probíhala v měsíci červnu a červenci veřejná sbírka, kterou organizovala Obec Francova Lhota. Výtěžek sbírky ve výši 94.239 Kč. byl vybrán do dvou pokladniček. Do pokladničky č.1 umístěné v kanceláři obecního úřadu bylo vybráno 62.643 Kč a do pokladničky č. 2 umístěné v místním kostele bylo vybráno 31.596 Kč. Za tyto peníze se […]

Starší příspěvky