informace dle zákona 106


2021

Dotaz č.j. FL-206/2021 a odpověď č.j. FL-207/2021 dle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2020


2020

Dotaz č.j. FL-853/2020 a odpověď č.j. FL-854/2020 dle zák. č. 106/1999

Dotaz pod č.j. 828/2020 a odpověď pod č.j. 831/2020 dle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019 dle § 106/1999 Sb.


2019

Dotaz a odpověď – UPLACENI.CZ – dle zákona 106

Dotaz a odpověď Kamika Trading – dle zákona 106


2018

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106 za rok 2018


1. Oficiální název:

Obec Francova Lhota
756 14  Francova Lhota 325

2. Důvod a způsob založení:

Zákon 128/2000 Sb. o obcích:
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Francova Lhota
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Kontaktní spojení:

Obec Francova Lhota
756 14  Francova Lhota  čp. 325
Telefon: 571 458 237
Email: obec@francovalhota.cz
Internetové stránky: www.francovalhota.cz
Datová schránka: rmwbnxq

4. Organizační struktura:

– starosta
– místostarosta
– účetní
– evidence obyvatel, administrativa
– obecní lesní
Zastupitelstvo Obce Francova Lhota má 15 členů
Rada Obce Francova Lhota má 5 členů

5. Bankovní spojení – základní běžný účet:

č.ú: 210 383 089/0300, ČSOB Vsetín

6. IČO:

00303755

7. DIČ:

CZ00303755

8. Žádost o informace můžete podat:

– osobně v kanceláři Obce Francova Lhota
– písemně na adresu: Obec Francova Lhota, 756 14  Francova Lhota 325
– využít služeb elektronické podatelny ( obec@francovalhota.cz)
– datovou schránkou – IDS rmwbnxq
Informace se zveřejňují těmito způsoby:
– na úřední desce obecního úřadu
– na elektronické úřední desce
– prostřednictvím internetových stránek obce
– ve Zpravodaji obce Francova Lhota
– na informačních tabulích
Zveřejňované informace:
–   usnesení z jednání Zastupitelstva obce Francova Lhota
–   obecně závazné vyhlášky Obce Francova Lhota
–   rozpočet Obce Francova Lhota
–   závěrečný účet Obce Francova Lhota

9. Příjem žádostí a dalších podání:

–  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

– Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je    vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.

– Žadatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

– Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Francova Lhota, kde je zaevidována na podatelně OÚ a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na podatelně.

– Z podání musí být zřejmé:

a) kdo ji činí – jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby ( je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele, u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele ( např. elektronická adresa)

b) jaká informace je požadována

c) kterému povinnému subjektu je určena ( OÚ Francova Lhota)
– Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.

– V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.

–  V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

– Lhůta k vyřízení žádosti dle vyhl. 106/1999 je 15 dnů. V odůvodněných případech se dá prodloužit o 10 dnů.

10. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

– Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.

– Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.

– Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

–  V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností ( §7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů ( §10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11). V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní  úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.

11. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

Návody na řešení životních situací jsou popsány na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz

 12. Nejdůležitější předpisy

– zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
– zákon č. 500/2004 Sb. – Správní řád
– zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
– zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
– zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
– Obecně závazné vyhlášky obce Francova Lhota

13. Sazebník úhrad za poskytování informací

– Správní poplatky: zákon č. 274/2012 Sb. ze dne 18. července 2012, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14. Příspěvkové  organizace

Základní škola Francova Lhota
756 14  Francova Lhota 190
zsfrlhota@centrum.cz
www.zs-frlhota.cz

Mateřská škola Francova Lhota
756 14  Francova Lhota 359
mat.skola@volny.cz
www.matskolafl.cz