Veřejné turistické tábořiště SvatoJán

Se souhlasem správy CHKO Beskydy bylo obcí zřízeno veřejné tábořiště Pulčín – místně známé jako SvatoJán. Nacházejí se tady dřezy na mytí s tekoucí vodou, přístřešky na vaření, kontejner na odpadky, latrína a dokonce i dříví na oheň. Tábořiště slouží ke krátkodobému táboření ve stanech a nebo bivakování turistům i cykloturistům. Nelze zde používat obytná motorová vozidla a obytné přívěsy. Přístup k tábořišti je pouze pěší po vyznačených cestách.  Jelikož je tábořiště zvláště v letních měsících hojně navštěvováno, přikládáme provozní řád, kterým se tábořiště řídí.

V případě větší skupiny prosíme o kontaktování správce tábořiště na čísle +420 603 231 996

Provozní řád

Vymezení tábořiště

 1. Obec Francova Lhota zřizuje na podkladě usnesení Zastupitelstva obce č. 25/268 ze dne 14.7.2006 se souhlasem Správy CHKO Beskydy veřejné tábořiště na parcele č. 1118 a 1107/7 v k.ú. Pulčín.
 2. Tábořiště slouží k jednoduchému, krátkodobému táboření ve stanech a bivakování pod širým nebem.
 3. Na tábořišti je obcí zajištěno nejnutnější vybavení, tj. tekoucí voda, dřezy na mytí, přístřešky pro vaření, WC a kontejner na odpad.
 4. Nelze tábořit, bivakovat ani rozdělávat oheň mimo tábořiště na celém katastru obce.
 5. Pobyt na tábořišti je na vlastní nebezpečí.

Povinnosti táborníka

 1. Tábořiště je umístěno v blízkosti Národní přírodní rezervace (NPR) Hradisko v prostoru CHKO Beskydy a proto jsou jeho návštěvníci povinni dbát pokynů orgánů ochrany přírody a tohoto provozního řádu.
 2. Tábořiště je určeno pouze pro pěší návštěvníky a cykloturisty, je zde zákaz vjezdu motorových vozidel, která lze zaparkovat pouze v obci mimo zákazu vjezdu. Za porušení zákazu vjezdu je možné uložit pokutu ve výši 1 000 Kč.
 3. Tábořící jsou povinni:
 • nerušit svým chováním a hlasitým projevem ostatní návštěvníky i klid v lese a chovat se tak, aby jiným nebyli na obtíž, či je jakkoliv neohrožovali
 • zachovávat noční klid od 22.00 do 6.00 hodin
 • rozdělávat oheň jen v nutné míře a na místech k tomu určených
 • vyvarovat se pálení jakéhokoliv odpadu a zejména plastů
 • udržovat pořádek na celém tábořišti, dbát hygienických předpisů
 • veškerý odpad odkládat do kontejneru, případně odnést sebou
 • uklidit po sobě a vrátit lavice a stoly na své místo do přístřešku
 • nenechávat volně puštěné psy
 • chovat se šetrně k přírodě
 • dbát pokynů správce tábořiště, orgánů obce, Policie ČR, ochrany přírody a myslivecké stráže.

Práva táborníka

Návštěvníci a uživatelé tábořiště mohou:

 • sbírat suché dříví a klest v okolních porostech, ale nesmí poškozovat porosty a kácet zeleň
 • rozdělávat drobné ohně na vyhrazených ohništích za dodržení požárních předpisů (nepoužívat pyrotechniku, neohrožovat ostatní táborníky a jejich majetek, neohrožovat zařízení tábořiště, při odchodu oheň uhasit, atd.)
 • používat přenosné vařiče k vaření dbajíc požárních a bezpečnostních předpisů
 • využívat zařízení tábořiště.

 

Poplatek za využívání tábořiště

 1. Za pobyt na tábořišti jsou uživatelé povinni platit obci poplatek ve výši 50,- Kč na osobu a noc. Děti do 5 let poplatek neplatí.
 2. Poplatek je vybírán správcem tábořiště od všech osob zdržujících se na tábořišti po 20. hodině.
 3. Doklad o zaplacení poplatku je tábořící povinen uchovat po celou dobu pobytu. Kontroly provádí správce tábořiště.
 4. Informace ohledně provozu tábořiště je možné získat od správce tábořiště, nebo v Informačním centru Pulčín.

 

Závěrečná ujednání

 1. Návštěvník tábořiště porušující tento řád může být z tábořiště správcem či orgánem obce ihned vykázán bez náhrady. Zároveň se vystavuje postihu ze strany Policie ČR a dalších institucí
 2. Tento provozní řád byl schválen příslušnými orgány obce a nabývá platnosti dnem vyhlášení

Ve Francově Lhotě dne 20. 4. 2021

Starosta obce Francova Lhota