Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce