Historie kostela ve Francově Lhotě

Kostel sv. Štěpána krále uherského ve Francově Lhotě z roku 1787

Rok 1786 Začalo se stavbou kostela pod patronací Josefa II. Vrchním dozorem byl pověřen Josef Ondráček, víceděkan kloboucký Hrabě Štěpán Illezhazy podporoval stavbu kostela, dokonce ji prý financoval. Proto se uvádí jako „stavitel kostela“. Podle něho je zasvěcen sv. Štěpánovi, králi uherskému. Je to jediný kostel na Moravě zasvěcený tomuto světci. Kostel byl postaven ve slohu josefínském. Byl prostranný, neklenutý. Strop měl trámový se stukaturou. Věž nad kostelem byla nízká, ale úhledná.

1787 kostel, i když ještě ne zcela dokončený byl vysvěcen farář František Edmund viceděkanem klobouckým Josefem Ondráčkem Stand,velehradský Oltářní obraz namaloval profesor Frydrych z excisterciák (od podzimu Valašského Meziříčí. do února 1790) Bohužel nebyl příliš vhodný a vkusný a byl bez umělecké ceny.

Rok 1788 kostel byl zcela dokončen a nazván farním od 1790 Viktorin Uwira (do 26.3.1806)

Rok 1792 zavěšen zvon od Wolfganga Štrauba z Olomouce

Rok 1794 pořízeny zpovědnice, instalovány varhany, které byly zhotoveny v Reitz.

Rok 1808 v Olomouci byly Wolfgangem Štraubem Josef Peregrinus Hrdlička ulity 2 zvony (od 14.2.1807 ve Fr.Lhotě)

Rok 1809 vyzdviženy oba zvony

Rok 1811 pozlacen hlavní oltář, zhotoven vedlejší oltář i pozlacený a barevně zkrášlený ambón. Obraz sv. Štěpána byl namalován v Olomouci malířem Hanke. Obraz Bl. Panny Marie pak v Holešově. Byla pořízena kazatelna. 14 obrazů křížové cesty bylo z Holešova.

Rok 1898 vymalován presbytář – vizovický malíř Bedřich Leopold (47 zl) P František Pavlíček opravena kazatelna a křtitelnice, oprava hlavního oltáře, postavení bočního oltáře Srdce
pána Ježíše – od Methoděje Fabela z Prostějova

Rok 1900 oškrabány stěny, znovu vylíčeno, sloupy omalovány farář P.Ignát Kremel Bedřich Leopold z Vizovic (200zl) z venku kostel opravil a barvou zalíčil stavitel Eduard Hlaváč (371 zl)

Rok 1901 kostel pokryt šindelem, pořízeny vodní žlaby z pozinkovaného plechu

Rok 1902 pořízen kříž do chrámové předsíně (80 korun)

Rok 1905 občan Jan Kurtin odkázal 200 zl. na zakoupení vánočních jesliček

Rok 1924 překrytí bočních křídel budovy farář P. Vincenc Kovář sbírka na nový hlavní oltář – stavitel Mořic Studeník z Krásna nad Bečvou

Rok 1925 při velké vichřici spadla báň i s křížem

Rok 1926 pořízen nový hlavní oltář (30 000 Kč)  oprava kostela – stavitel Rafaj z Val. Klobouk, kostel vymalován, natřeny lavice

Rok 1940 oprava střechy, použita azbestocementová břidlice farář P.Štěpán Nevrlý (30 362 Kč, klempířské práce za 12 807,70)

Rok 1941 pořízeny sochy sv. Josefa a sv. Terezičky

Rok 1947 generální oprava kostela, nová sakristie, zvenku zaomítán – stavitel Rafaj z Val. Klobouk (182 342,- Kčs) začala elektrizace – 15.4. el. proud v kostele 58 850,- Kčs, na faře 22 741,- Kčs
kostel vymalován – náklady celkem 500 000,- ze sbírek

Rok 1949 Boží hrob, který býval to té doby u hlavního vchodu do kostela, byl poprvé umístěn pod chórou na pravé straně

Rok 1951 nový lustr, rozhlasové zařízení v kostele i na věž (150 000,-Kčs) administrátor J. Nedělník

Rok 1952 vyspárování dlažby, vydláždění bočních lodí, poří- far. P. Dr. Ladislav Olšina zena podlaha do lavic, zpovědnice přestěhovány od bočních oltářů do zadu, pořízeno klekátko před
hlavní oltář, Boží hrob, který trvale stával zastřený záclonami pod kůrem v boční lodi mezi posledními sloupy na epištolní straně se začal schovávat na faru a instaloval se až na Zelený čtvrtek vzadu za lavicemi na pódiu na straně epištolní

Rok 1954 oprava rozhlasové aparatury

Rok 1957 natřena olejomalba, natřen kůr na světlou barvu, opravena křtitelnice

Rok 1958 pořízení obrazů do kostela: Kající David (1958), Kající Petr (až 1959), Kající Magdalena (až 1959), Návrat marnotratného syna (1958), Pán Ježíš v zahradě Getsemanské (1958), Dolorosa (1958). Obrazy namaloval Rudolf Paulík z Blažovic u Brna stanovil si cenu 2000,- Kčs za obraz) zdarma k tomu namaloval obrazy k bočním oltářům Večeře Páně (v r.1959) podle Leonarda da Vinci
Narození Páně (v r.1959) podle Fugela

Rok 1959 pozlaceny monstrance a kalichy

Rok 1960 zakoupeno 130 m jutového běhounu

Rok 1961 instalovány nové oltáře, kazatelna i dvě zpovědnice, dále 22 dubových lavic – vše pocházelo z farního kostela v Karviné II Doly (kostel byl kvůli poddolování zrušen, všechen inventář byl 5 let uložen v poutním kostele ve Zlatých Horách) a bylo naší farnosti darováno Ze zmíněného poutního kostela ve Zl.Horách – Maria Hilf byla našemu kostelu zapůjčena křížová cesta – 14 zastavení – obrazy 70×60 cm. Staré obrazy křížové cesty byly sundány z pilířů a nové obrazy pověšeny na stěny (v případě obnovení poutního kostela se měly obrazy křížové cesty vrátit)

Rok 1963 farnost přešla z Děkanství Valašské Klobouky do děkanství Vsetín

Rok 1962 obetonování kostela, zároveň vytvořeny obrubníky pro pěstování růží vybudovány nové schody na kůr a do márovny a také zde pořízeny nové dveře

Rok 1963 nová socha sv. Štěpána krále Uherského (doposud zde nebyla žádná) pořízena v Charitě v Červeném Kostelci (nová, dřevěná, polychromovaná za 8200,- Kčs) dále sochy Cyrila a Metoděje (dříve jen obrazy P.Marie a sv.Josefa)

Rok 1979 v sakristii byla položena dlažba P.Alois Mikuláštík

Rok 1981 vymalování kostela, položen mramor, pokryta P. Vincent Randa střecha hliníkem a věž mědí, nové hromosvody,

Rok 1982 oprava fasády – žlutá barva – umělý brizolit (dokončeno 17. června), nové lavice – od JZD Nové Valašsko, stolárna Študlov nový mramorový oltářní stůl (ze Zlatých Hor) Celkové náklady
v letech 1981-1982 1 045 000,- Kč vše ze sbírek věřících

Rok 1984 položena mramorová dlažba za oltář a do sakristie P. Josef Koštuřík

Rok 1985 mramorové schodiště do hlavního vchodu

Rok 1986 výměna oken za zdvojená – provedli pracovníci JZD a brigádníci V listopadu pořízení akumulačních kamen – 6 topidel na elektrický noční proud.

Rok 1987 vylíčen sokl, obkladačky, opraven nástřik věže Byl instalován elektrický pohon zvonů Slavilo se 200.výročí kostela

Rok 1988 nové zpovědnice natřeny okapy

Rok 1989 nové schody na kůr (JZD Fr.Lhota)

Rok 1992 renovace všech oltářů, čištění, nátěry, zlacení, práce provedeny také na kazatelně – Ladislav Jurčík z Hovězí, natřena okna i v sakristii

Rok 1993 oprava okapových rour – měď (120 000,- Kč) firma Chovanec a syn z Horní Lidče

Rok 1994 generální oprava fasády kostela, vysoušení zdiva, instalovány vzdušné kanály, v sakristii větrací komíny odstraněna omítka i na soklu na stěnu položeno drátěné pletivo a vše zaomítáno,
nový barevný nástřik instalována pamětní deska Štěpána kardinála Trochty

Rok 1997 vymalování kostela, nové ozvučení a osvětlení, nové schodiště k bočním dveřím a na kůr, reliéf nad vchodem „Bůh žehnej Tvému návratu“ od řezbáře Jana Brlice st.

Rok 2001 natřena střecha

Rok 2002 opravena malba kostela – boční lodě

Rok 2003 demontáž původních pavlačí, vybudování nových (firma Karla Juráně) zhotoveny dřevěné podlahy, opravena elektroinstalace vymalován celý kúr

Rok 2010 vymalování kostela. Rozpočet na tyto práce byl stanoven na Jan Surowczyk 183 920,- Kč. Další náklady byly za zapůjčení lešení. Z finančních prostředků Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek získala Římskokatolická farnost Francova Lhota dotaci ve výši 80 000,- Kč. Další finanční prostředky byly získány jako dar od manželů Tkadlecových (pan Tkadlec je rodák z Val. Senice) z Ameriky. Naší farnosti darovali finanční částku 50 000,- Kč. Polovina byla použita na opravu kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Valašské Senici a polovina na výmalbu našeho kostela. Zbývající prostředky byly ze sbírek v kostele. Práce provedla firma František Nikl Malby – nátěry, Vracov. Tuto firmu vybral ještě Otec Anton Kasan. Výmalba stála celkem cca 250 000,- Kč (probíhala od 12.6. do 25.7.) Zakoupena nová křížová cesta – barevné plastiky byly dovezeny z Polska za cca 93 000,- Kč zakoupen nový koberec na stupně před oltářem

Rok 2012 Byl zakoupen nový betlém, Byly pozlaceny monstrance (2), mešní kalichy (4) a pateny (2), Byly pořízeny 3 nové ornáty Byla pořízena stříška nad vchodem do sakristie v kostele byly
zatepleny stropy.

Rok 2013 Hlavní oltář

Rok 1898 oprava oltáře (sbírka 234 zl.97kr) P. František Pavlíček  opravil Metoděj Fábel z Prostějova (130 zl)

Rok 1924 sbírka na nový hlavní oltář – stavitel Mořic Studeník z Krásna nad Bečvou

Rok 1961 instalování nového oltáře z farního kostela P. Ladislav Olšina v Karviné II Doly (kostel byl kvůli poddolování zrušen)

Rok 1963 socha sv. Štěpána P. Ladislav Olšina Dílo z řezbářského závodu Břetislava Kavky v Červeném Kostelci. Socha stála 8 200,- Kč. Doposud zde nebyla žádná socha. Dále byly instalovány sochy Cyrila a Metoděje (dříve jen obrazy P. Marie a Sv. Josefa)

Rok 1992 renovace všech oltářů, čištění, nátěry, zlacení. Stejné práce byly provedeny i na kazatelně. Práci provedla firma Ladislava Jurčíka z Hovězí V současné době je uprostřed socha
Sv. Štěpána, krále Uherského Na levé straně socha sv. Metoděje Na pravé straně socha sv. Cyrila Boční oltář Panny Marie Lurdské na evangelijní straně 1894 pořízen tento oltář, doposud oltář Jana Nepomuckého nízký, nevzhledný. Tento zrušil P. Antonín Vašinka. Nový oltář od Raimunda Kutzera za 290 zl pořídil P. František Pavlíček svícny byly od Jana Bayera z Bruntálu
oltář byl vysvěcen 8.12.1894 1961 instalován oltář z farního kostela z Karviné II P. Ladislav Olšina socha ponechána

Boční oltář Nejsvětějšího srdce Páně

1900 postaven za 500 zl. P.František Pavlíček (přispěla farnice Františka Kubínová
1949 pořízen stabilní Boží hrob pod chórem na pravé straně P. Štěpán Nevrlý
1961 instalován oltář z farního kostela Karviná II P. Ladislav Olšina socha ponechána

Varhany

1794 duben od Martina Pažického P. Viktorin Uvira

1899 oprava – organista Jan Bittnický P. František Pavlíček očištění a oprava varhan

1933 nové varhany – varhanář Jaroslav Juřík P.Štěpán Nevrlý z Uherského Brodu (40 000,- korun)

1946 oprava firma Rieger z Krnova
1949 ladění varhan

1951 generální opravu a ladění varhan organolog Seidel ze Šumperka P.Jan Nedělník

1955 pořízeno harmonium pro zkoušení sboru P. Ladislav Olšina
1984 dokončena generální oprava varhan (od V/1983 do III/1984) Jiří Vaculín z Krnova (za 41 000,- Kčs) P. Josef Koštuřík

2002 bylo rozhodnuto, že staré varhany budou nahrazeny novými, jejichž předběžná cena byla stanovena na 3,5 milionu korun

2003 než se v lednu započalo s demontáží varhan, určil statik, že podlahy a trámy jsou ve špatném stavu a musí se odstranit a nahradit novými. Začalo se 28. ledna Odborné práce byly svěřeny firmě Karla Juráně z čp.164. Demontáž a odstranění starého materiálu a následný úklid byl na brigádnících – farnících z Fr.Lhoty a Val. Senice. 4. února se původní varhany začaly odvážet do
obce Véska u Oder Nové varhany stavila firma Grygar z Prostějova. Finanční prostředky se získaly částečně z dědictví po rodákovi p. Bartoníkovi, který zemřel v Austrálii, velkou částí sbírkami od farníků a finančními dary od firem v obci i Obecního úřadu Fr. Lhota a Valašská Senice (přispěl i OÚ Horní Lideč), byla poskytnuta i dotace z min. kultury. Varhany mají 1247 píšťal a cena byla cca 3,5 milionu korun.

Zvony

1787 v době vysvěcení kostela byl ve Fr. Lhotě pouze jeden zvonek, a to na staré zvoničce
Zvony byly pořízeny:
1792 největší zvon – odlil Wolfgang Štraub v Olomouci P. Viktor Uvira měl váhu 287 kg

1808 prostřední zvon zvaný „poledňák“-odlil Wolfgang Štraub P. J.P. Hrdlička, měl váhu 120 kg

1859 malý zvon „umíráček“ – odlil zvonař Staněk v Olomouci P. A.Vašinka vážil 28 kg

V Pamětní knize Lhoty Francové, která byla založena 1.ledna 1925 (údaje zde byly zaznamenány i zpětně) zapsal Antonín Kocurek z čp.23 v údajích o rekvizicích po dobu světové války, že mimo jiné „Zrekvírovány byly 2 zvony, velký a umíráček, poledňák zůstal“.
14.2.1917 v době I. světové války byly v Bylnici naloženy dva zvony  z Francovy Lhoty o váze asi 290 kg a poslány do hlavního dělostřeleckého skladu ve Vídni. Jednalo se o velký zvon a „umíráček“.
Podle protokolu z téhož dne farář dohodl, že Francova Lhota odevzdá zvony dva a jeden si ponechá – na zvonění požárů aj. Ponechán byl prostřední zvon – „poledňák“. (údaje o odevzdání zvonů vyhledal Dr.Baletka v Zemském archívu Vsetín dne 12.3.2004 – použity archivy fary a podací deníky).

V kostele byl jeden zvon – prostřední tzv. „poledňák“
1922 Byly pořízeny 3 nové zvony, které odlil zvonař Pavel Ranko v Trenčíně. Byl to velký zvon. Popis od Jana Pikálka – zvoníka „Nápis velkého zvonu je tento. V Kříži Kristovém Hledejte
Spasení a vstupujte do Chrámu Páně na moje zvonění. Dále podle kraje je zase psáno. Zakoupen z milodarů Farníků. Méno Pána Zvonaře jest Pavel Ranko, V Trenčíně , v Roku
1922. Šířka zvonu od kraje do kraje prostředku Velkého Zvonu je 80 Centy Metrů šířky.

Zvon Druhý Poledňák
Poledňák Na tom jest zase nápis. Tento Zvon Zbudovaný Farníky Z vlastním Nákladem hlavně s přispěním Farníků Amerických. Šířka je tohoto zase Zvonu od kraje do kraje prostředkem 60 Centy Metrů v roku 1922

Zvonek třetí Umíráček
Jest zase Umíráček jako aj Poledňák totiž Tento Tohoto nápisu. Tento Zvon Zbudovaný Farníky nákladem jejich i Amerických a jest zase v šířce prostředkem od kraje do kraje 38 Centy Metrů. Méno Pána Zvonaře Pavel Ranko v Trenčíně v Roku 1922.“ Dále pokračuje zápis: „Tyto naše milé Zvony přivézl Jozef Hrbáček, svojími koňmi z Trenčína z Lásky k Pánu Bohu zadarmo a Posvěcené
byly od Pána Děkana Štítenského, jehož jméno nevím, za přítomnosti i okolních Knězů, totiž Lideckého i Klobuckých Knězú. Zvony byly svěcené na schodech před dveřmi Chrámovými. Tyto Zvony svěceny byly právě na našu Púť Svatého Štěpána Krále Uherského. Druhého dne Měsíce Září Roku 1922.Při tejto slavnosti totiž Svěcení našich Milých Zvonů bylo také mnoho lidu našich i přespolních zejdeno.
Řeč o tejto posvítce našich milých Zvonů měl Důstojný Pán Děkan Štítenský i Velkou Mši svatou. Konec mého výpisu o našich milých Zvonech nových, které sme s teskností a lítostí za starými
Zvony našími, které nám ve válku světovú, která celých 5 let trvala pobrané byly sme s lítosti přinuceni byli zjednati nové“ (psáno v roce 1923)
1942 v březnu Na základě spisů týkajících se rekvizice zvonů v letech P.Štěpán Nevrlý
1941-43 bylo ve SOA Uherské Hradiště 18.3.2004 zjištěno. Zvony za 2. světové války byly odevzdávány na základě vl. nařízení č.414/1941 Sb. ze dne 26.11.1941. Dle čl.6 Pokynů pro odevzdávání zvonů měl v každé farnosti zůstat jeden k vyzvánění použivatelný zvon. Pro tyto případy přicházely v úvahu zvony o váze do 25 kg.
Snímáním zvonů byla pověřena firma Ing. J. Renner z Uherského Brodu. Po sejmutí byla majitelům okresním úřadem vydána stvrzenka, která měla sloužit pro pozdější vyúčtování náhrady
za odebrané zvony. Sejmuté zvony byly převezeny nejprve do okresních sběren (Uh.Brod, Bojkovice, Bylnice a Horní Lideč) a odtud do Ústřední sběrny v Moravské Ostravě – Přívoze.
(Zentralsammelstelle für Glocken). Snímání zvonů v politickém okrese Uherský Brod začalo 9. března 1942 a v době od 21. března do 14. dubna bylo vypraveno celkem 6 železničních vagónů, přičemž po jednom ze stanic Horní Lideč a Bylnice a 4 ze stanice Uherský Brod. V celkové rekapitulaci bylo celkem z 82 obcí odebráno 142 zvonů o celkové váze 22117 kg. Podle „Zápisu o objížďce za příčinou zjištění, resp. přezkoušení bronzových zvonů“ bylo dne 9. ledna 1942 zjištěno, že v obci Francova Lhota se v kostelní věži nalézají tři zvony. Na základě „Ohlašovacího listu“, který vyplnil dne 12. ledna 1942 místní farář Štěpán Nevrlý, byly v obci tyto zvony: polední, velký a umíráček. Všechny tři byly zařazeny do kategorie A (nejnižší kategorie z hlediska
historické a umělecké ceny). První dva z uvedených zvonů byly zrekvírovány a třetí byl v obci ponechán. Za odebrané bronzové zvony byla obci Francova Lhota vystavena dne 28.3.1942 stvrzenka
č.37 (v písemnostech archivu se nedochovala). zbyl umíráček z roku 1922 – později byl dán k přelití (1986) Nesrovnalost v počtu zvonů (původní poledňák z roku 1808) se dá vysvětlit snad tím, že už byl odevzdán dříve pro nedostatek barevných kovů.

1973 Pořízeny 2 nové zvony od Laeticie Ditrichové z Brodku P.Alois Mikuláštík u Přerova
Zvon větší (o váze 300 kg) Sv. Štěpán
Zvon menší (o váze 220 kg) Panny Marie Pomocnice křesťanů
Zvony posvětil před kostelem 2. září 1973 – na pouť- kardinál Štěpán Trochta, rodák z obce, který byl při této příležitosti ve své rodné obci poprvé a také naposledy jako kardinál 1986 Byl dán na přelití prasklý zvon „umíráček“ P.Mgr.Jos.Koštuřík 1989 Byly pořízeny další dva nové zvony. Takže v této době byly na věži zvony čtyři. Tyto dva nové zvony ulil zvonař J. Tkadlec na Halenkově.
Větší zvon Cyril a Metoděj má průměr 919 mm a váží 410 kg. Menší zvon Sv. Josef má průměr 670 mm a váží 160 kg. K jeho výrobě byl použitý dřívější „umíráček“, který byl prasklý.
Zvony byly posvěceny v neděli 3.12.1989 odpoledne, při bohoslužbě slova, bez větších venkovních oslav. Světitelem byl P. Erich Pepřík ze Vsetína, který byl později jmenován generálním vikářem v Olomouci. Po svěcení byla v kostele uvedena skupinou mladých ze Vsetína „Legenda o sv.Anežce“ Ve věži se nachází i malý zvon „umíráček“, který se však nepoužívá.Zemřelým spoluobčanům se zvoní „Josefem“.

Farní budova

Byla postavena v roce 1788. Byla to přízemní zděná budova s větší zahradou okolo ní. (Fara byla zřízena v roce 1787 a od toho roku byly psány i farní matriky). 1810 rozpadly se pece, prohnilá střecha se prohýbala a pršelo do ní, okna povolila a popraskala. Byla nutná důkladná oprava budovy
1894,1895 opravy

1896 budova pokryta šindelem

1897 vnitřní přestavba nová železná pumpa P. František Pavlíček

1900 budova zvenku nalíčena, též okna a dveře

1904 oprava studny (hloubka 17m), nové čerpadlo

1905 přikoupena stará škola čp.148 a zahrada

1911 postavena nová fara – vysvěcení 1.11.1911 P. Ignát Kreml kolaudace 17.6.1912

1925 oprava studny, potrubí

1950 pořízen telefon s číslem 2

1956 vodovod do kuchyně

1959 nový plot a betonový chodník

1960 koupelna a splachovací WC, vybetonovány sklepy

1961 kovová brána, rámkový plot, vyčištění studny

1975 oprava střechy farní budovy – plech (OSP Vsetín 19 104,- Kčs) nové komíny

1977 oprava fasády (farníci)

1980 vymalování + koupelna a umýv. na WC

1988 výměna oken, natřeny okapy P. Josef Koštuřík

1989 hospodářské budovy u fary byly přikryty plechem

1991 oklepání omítky celé farní budovy nová fasáda a nástřik (fasádníci V. Fojtíka z Nedašova zařizoval Josef Kliš čp.50)

1992 vymalování celé farní budovy, natřena okna

1999 plynofikace celé budovy

2001 oprava kuchyně, koupelny, zavedeno plynové topení

2006 celková oprava vnitřku fary – výměny podlah, obkladů, P. Anton Kasan malování místností, zakoupeny stoly a židle. Fara byla zpřístupněna veřejnosti

2007 vybudování nového sociálního zařízení pro veřejnost (dáno do provozu 2.9.2007) , vybudován nový vstup do fary, zbourání starých hospodářských budov ve dvoře, opravena stodola
(podbetonování, výměna dřeva, nátěr nových desek

2008 pokračovala úprava dvoru u fary. Byla zbourána stará zeď, udělal se nový plot složený z kamenných sloupů a základů a ozdobně tepaných mříží. Byl postaven přístřešek pro auto.
Dále byl upraven terén pro příjezdovou cestu od Valašské Senice a pro parkoviště aut. Byla vybudována zídka nad studnou na farském dvoře. Farská zahrada byla nově osazena keři. Všechny práce byly prováděny brigádnicky.

2009 začal se budovat altánek na farní zahradě úprava vnitřku fary – byl upraven byt v patře P. Jan Surowczyk

2011 na faře byla vyměněna okna (24), jedno od Pavlíků zazděno

2013 ve spodním patře byla vybudována společenská místnost. Na zahradě byl vybudován altán

2012 Byl postavený komín a pořízený nový kotel na topení
2014 Oprava kanceláře na faře, Izolovalo se zdivo P. Stanislav Zatloukal (u vchodu), sokl bylo nutno znovu vyzdít a z venku obložit, uvnitř byla dána nová podlaha a byla opravena omítka
a kancelář byla vymalována Farní knihovna byla přestěhována do společenské místnosti a byla otevřena veřejnosti (21.12.2014)

Hřbitov

1806 na novém hřbitově byl pochován farář Uvira (jako první kněz zde pohřbený)

1905 rozšíření – pan Josef Kroupa daroval p.č.4820/2

1907 nový kříž na hřbitov od Karla Bařinky z Valašských Příkaz posvěceno rozšíření 8.9.1907 dřevo dub darovali Jan Šuta z čp.63 a Josef Šuta z čp.154 z Bechova

1953 čelní opěrná zeď, pletivo, schody

1954 další zeď

1956 upravena cesta od Valašské Senice

1963 rozšíření hřbitova P. Ladislav Olšina

2004 zakoupen další pozemek na rozšíření hřbitova P. J. Koštuřík směrem k Valašské Senici

2006 začal se upravovat terén navážkou zeminy P. Anton Kasan ing. arch. Jindřich Ondrůš vypracoval projekt na nový hřbitov

Venkovní úpravy

1840-44 vysázeny před kostelem (mezi kostelem a farou) 4 lípy

1953 odkopána zemina z jedné strany a od Senice navezena (někde i 2 metry), odvodnění terénu

1954 asfaltová cesta ke kostelu a kolem kostela

1955 založen sad pod kostelem

1960 rozšíření cesty

1963 rozšíření prostranství, vysázeny javory (86 kusů)

1989 u kostela položen asfaltový koberec, náklady MNV, farnost přispěla 40 000,- Kč

2000 oprava farské zahrady, vykáceny staré ovocné stromy, plocha poorána, zaseta trávy, odstraněn rezavý plot, vybetonovaný základ a sloupky k novému plotu, nový plot, za farou upraven vjezd

2002 před farou pořízena zámková dlažba, rozšířena asfaltová cesta ke kostelu, pořízený dřevěný plot (firma Aloise Kliše)

2023 opraveno schodiště (P.Rejda)

Křížová cesta

Rok 1961 Byla do našeho kostela zapůjčena z farního kostela P.Dr. Ladislav Olšina v Karviné II Doly (kostel byl kvůli poddolování zrušen všechen inventář byl 5 let uložen v poutním kostele
ve Zlatých Horách). Ze zmíněného kostela ve Zlatých Horách – Maria Hilf byla našemu kostelu zapůjčena křížová cesta – 14 zastavení – obrazy 70×60 cm. V případě obnovení poutního kostela se měly obrazy křížové cesty vrátit. Obrazy u nás už zůstaly do současné doby. Staré obrazy křížové cesty byly sundány z pilířů a nové obrazy byly pověšeny na stěny, tak je to v současnosti.

Rok 2010 Do kostela byla v Polsku zakoupena nová křížová cesta Mgr. Jan Surowczyk
Jednotlivá zastavení jsou menší než původní obrazy, jedná se o barevné plastiky. Původní obrazy byly odstraněny z důvodu špatného stavu rámů, které byly napadeny červotočem.
Rok 2011 V dubnu byla křížová cesta vysvěcena