Správa obce Francova Lhota

Před I. světovou válkou byl starostou obce Antonín Kocůrek z čp.23. V obecní radě s ním byli jako první radní Josef Zádrapa, členové rady byli Antonín Tkadlec, Štěpán Filák, Josef Šuta, Václav Kurtin a náhradník Josef Vrána. Podle zákona stáli v čele obce i v prvních měsících nového státu – Československé republiky.
Volby 16.6.1919
Starostou obce Francova Lhota byl zvolen Josef Dorňák z čp.205
Volby v roce 1923
Starostou obce byl zvolen František Juráček z čp.99
Volby v roce 1927
Starostou obce byl zvolen Josef Hrbáček z čp.29. Členy obecní rady byli: Josef Novosad, JanBartoník, Josef Juráň a Jan Mikulín. Členové zastupitelstva byli: Josef Matůš, Jan Zimek, Josef Filák, Josef Klesnil, Václav Kurtin, Jan Koňařík, Antonín Kocourek, Karel Kocourek,Antonín Trochta, František Juráček. Josef Dorňák byl předsedou finanční komise.
Volby v roce 1931
Starostou obce byl Josef Hrbáček z čp.29. Do obecního zastupitelstva byli zvoleni: Josef Novosad, Jan Matůš, Josef Matůš, Alois Piastek, Karel Kocourek, František Tkadlec, František Trochta, František Řepa, Jan Hrbáček, Josef Juráň, Josef Trchalík, Josef Rösner, Josef Matůš, Karel Filák, Jan Zimek, Karel Bambuch
Obecní volby v roce 1935
Starostou obce byl zvolen Josef Hrbáček z čp.29. Ve složení obecního zastupitelstva nebylo téměř žádných změn.
Obecní volby, které měly být v roce 1939 už nebyly. Byl začátek II. světové války. Dosavadní obecní správy nebyly měněny až do konce války. I starosta Josef Hrbáček musel setrvat ve své funkci. Úřad starosty vykonával přes 17 let.

Volby po osvobození v roce 1945

I. MNV v květnu 1945
Předsedou byl zvolen Alois Novosad (bezp.) – ve funkci byl pouze asi 2 měsíce, pak odešel do pohraničí. Ve funkci tzv. organizačního referenta (jako tajemník) byl Josef Brlica z čp.134 (KSČ).
II. MNV do voleb v květnu 1945
Předsedou byl Josef Kabrhel z čp.229 (ČSL), místopředsedou Josef Brlica z čp.134 (KSČ).
III. MNV po volbách 26.5.1945 do února 1948
Předseda Josef Kabrhel z čp.229 (ČSL).
Akční výbor Národní fronty – únor 1948
Předseda AV NF Josef Juráň z čp.13 (KSČ), místopředseda AV NF František Trochta z čp.40 (KSČ). Akční výbor NF měl 20 členů. Z nich byli 1 z ČSL a 2 bezpartijní, ostatní byli členové KSČ a ČSSD.
IV. MNV po volbách 30.5.1948
Předsedou byl Josef Juráň z čp.13 (KSČ) a místopředsedou František Trochta z čp.40 (KSČ). V červnu 1951 odešel předseda Josef Juráň do funkce předsedy právě založeného menšinového JZD ve Francově Lhotě. Místo něho byl zvolen předsedou MNV Karel Matušinec z čp.45 (Bůbelů). Asi v polovině roku 1952 se funkce vzdal, byl nemocný. Po něm do funkce nastoupil Jaroslav Rösner z
čp.69 (u Toťáků). Jmenovaný pak odešel do světa.
Po volbách v roce 1954
byl předsedou opět Josef Juráň z čp.13, protože JZD se v obci mezitím rozpadlo.
Rok 1968
8.6.1968 dosáhl věku 60 let předseda MNV Josef Juráň z čp.13 a odešel do důchodu. Předsedou se stal dosavadní tajemník MNV Josef Hřib. Neuvolněným tajemníkem MNV byl Josef Kliš z čp.287, člen rady MNV. Ve funkci setrval do konce roku 1969.
Rok 1969
Od ledna 1969 byl zvolen neuvolněným tajemníkem MNV Josef Václavík z čp.235 – člen rady.
Rok 1971
Ve volbách 26.11.1971 byl předsedou zvolen Josef Hřib z čp.317 a tajemníkem Josef Václavík z čp.235
,
Rok 1976
Ve volbách 22. a 23.10.1976 došlo ke změně. Předsedou MNV byl zvolen Josef Hřib z čp.317, ale dosavadní tajemník Josef Václavík už nechtěl z osobních důvodů funkci vykonávat. Proto při sestavování vedení obce byl na jeho místo zvolen tajemníkem Miroslav Buráň z čp.340. Byla zavedena nová funkce místopředsedy MNV, do které byl zvolen Josef Václavík z čp.313. V tomto volebním období v roce 1980 došlo ke sloučení Francovy Lhoty, Valašské Senice a Pulčína v jednu obec. Práce poslanců MNV byla řešena tak, že do nových voleb byly všechny tři národní výbory spojeny v jeden s plným počtem dosavadních poslanců. Toto řešení bylo prozatímní.
Rok 1981
5. a 6. 1981
Předsedou byl Jaroslav Rolák z Val. Senice, tajemník byl Karel Kindl z čp.307, místopředsedou byl Josef Václavík z čp.313.
Rok 1986
23. a 24.5.1986
Předsedou byl zvolen Jaroslav Rolák, místopředsedou byl Josef Václavík z čp.313 a tajemníkem byl Karel Kindl z čp.307. Členové rady Kliš Josef z čp.287, Eliška Vrajová z Val. Senice čp.135, Bohuslav Šánek, Pulčín čp.67, Alois Mikulaj Pulčín čp.68, Antonín Hřib, Val. Senice čp.158, Jaroslava Garguláková z čp.188, Ing. Helena Kamlerová z čp.193, Ing. Josef Chromík z čp.285.
Rok 1990
Po změnách, které nastaly v roce 1989 odešli někteří poslanci MNV i členové rady. Protože tím byla oslabena i rada, byli z hnutí Občanského fóra zvoleni 3 noví poslanci, kteří se stali i členové rady. Byli to: Josef Kliš z čp.50 – zvolen za poslance, místopředsedu MNV a člena rady, Josef Trchalík z čp.380 – zvolen za poslance a člena rady MNV, Ladislav Hajda, Pulčín čp.48 – zvolen za poslance a člena rady MNV. Doplnění členové rady z řad poslanců: Augustin Beránek, Val. Senice 93 – člen rady MNV, Leopold Novák z čp.285 – člen rady MNV. Z dosavadních členů rady zůstali
členy rady: Jaroslav Rolák – předseda MNV, Ing. Helena Kamlerová, Mikulaj Alois a Vrajová Eliška. Toto složení schválilo plenární zasedání MNV dne 30.3.1990. Pracovalo do konce volebního období. 30.4.1990 rezignoval na svoji funkci dosavadní tajemník Karel Kindl z čp.307. Valašská Senice, která byla v rámci integrace připojena k naší obci se v průběhu roku rozhodla od nových voleb opět fungovat jako samostatná obec. Pulčín zůstal i nadále místní částí obce Francova Lhota.
Poprvé svobodné volby do obecního zastupitelstva se konaly 24. 11.1990. Ustavující zasedání zastupitelstva obce bylo 7.12.1990. MNV se změnilo na obecní úřad. Rada byla pětičlenná a ZO patnáctičlenné. Starostou byl zvolen Karel Matůš z čp.364 (NK-TJ Sokol), (neuvolněným) zástupcem starosty Josef Trchalík z čp.380 (Politické hnutí členů ZD), další radní byli Antonín Juráň z čp.105 (Obč.fórum), Josef Rösner z čp.395 (Občanské fórum), Alois Tkadlec z čp.10 (Politické hnutí členů ZD). Zbývající členové OZ byli: František Šulák zčp.256 (Politické hnutí členů ZD), Josef Kliš z čp.50 (Občanské fórum), Josef Žídek z čp.326 (Politické hnutí členů ZD), Jan Trochta z čp.371 (NK – Myslivci), Oldřich Zdráhal z čp.337 (Občanské fórum), Miroslav Trlica z čp.337 (Občanské fórum), Jaroslav Trčka z čp.351 (Politické hnutí členů ZD), Josef Hřib z čp.317 (KSČ), Jaroslav Brlica z čp.357 (Občanské fórum), Josef Matůš z čp.417 (Politické hnutí členů ZD).
Rok 1994
Komunální volby se konaly 18. a 19. listopadu 1994
Opět bylo zvoleno 15 členné zastupitelstvo obce, rada obce byla pětičlenná. Starostou obce byl zvolen Karel Matůš z čp.364 (SNK TJ Sokol), místostarostou Alois Tkadlec z čp.10 (ODS), členové rady: Antonín Juráň z čp.105 (ODS), Josef Rösner z čp.395 (ODS), Josef Maček z čp.384 (Hnutí zemědělců), další členové ZO byli: Alois Jančár z čp.387 (SNK TJ Sokol), Josef Matůš z čp.417 (SNK
Český zahrádkářský svaz), Ing. Ludmila Filgasová z čp.299 (ODS), Jan Trochta z čp. 371 (SNK Myslivecké sdružení), Jaroslav Šerý z čp.426 (SNK SDH), Jiří Hrbáček z čp.406 (SNK TJ Sokol), Ludmila Ptáčková z čp. 337 (ODS), Stanislav Sukup z čp.165 (SNK TJ Sokol), Karel Matůš z čp.185 (Hnutí zemědělců), Josef Piastek z čp.95 (SNK SDH).
Rok 1998
Komunální volby se uskutečnily 13. a 14.11.1998.
Jako starosta byl zvolen opět Karel Matůš z čp.364 (SNK TJ Sokol), místostarostou byl Alois Tkadlec z čp.10 (KDU-ČSL). Členové obecní rady byli: Karel Sucháček z čp.190 (SNK TJ Sokol), Alois Jančár z čp.387 (SNK Myslivecké sdružení) a Josef Rösner z čp.395 (SNK SDH). Členové ZO: Jaroslav Šerý z čp.426 (SNK SDH), Josef Piastek z čp.95 (SNK SDH), Josef Kocourek z čp.277 (SNK SDH), Miroslav Surmař z čp.394 (SNK TJ Sokol), Stanislav Sukup z čp.165 (SNK TJ Sokol), Josef Kliš z čp.50 (KDU-ČSL) ten odstoupil a nastoupila Alena Silvestrová z čp.337 (KDU-ČSL), Josef Matůš z čp.417 (KDU-ČSL), Antonín Juráň z čp.105 (KDU-ČSL), Jan Trochta z čp.371 (SNK MS), Jan Brlica z čp.109 (SNK MS).
Rok 2002
Starostou byl zvolen Karel Matůš z čp.364 (SHK TJ Sokol), místostarostou Alois Tkadlec z čp.10 (KDU-ČSL), další členové rady: Karel Sucháček z čp.190 (SNK TJ Sokol), Zdeněk Kliš z čp.287 (ODS), Josef Piastek z čp.95 (SNK SDH). Další členové zastupitelstva obce byli: Jaromír Naiser z čp.340 (SNK TJ Sokol), Josef Filák z čp.301 (SNK TJ Sokol), JosefBambuch z čp.412 (SNK TJ Sokol), Alena Silvestrová z čp.337 (KDU-ČSL), Antonín Juráň z čp.105 (KDU-
ČSL), Josef Kliš z čp.50 (KDU-ČSL), Karel Juráň z čp.164 (ODS), Alois Kliš z čp.272 (ODS) – jmenovaný v prosinci roku 2002 zemřel – nastoupil náhradník Milan Machů z čp.419 (ODS), Jaroslav Šerý z čp.426 (SNK SDH), Alois Jančár z čp.387 (SNK MS).
Rok 2006
Ustavující zasedání ZO bylo 3.11.2006.
Starostou obce byl zvolen Karel Matůš z čp.364 a místostarostou obce Ing. Miroslav Šerý z čp.405 /po odstoupení Miroslava Trlice/ (ODS). Další členové Rady obce Francova Lhota: Antonín Juráň (ODS) Francova Lhota 105, Alena Silvestrová (KDU-ČSL) Francova Lhota 337, Jan Trochta (NK MS) Francova Lhota 371. Členové Zastupitelstva obce Francova Lhota: Karel Sucháček z čp.190, Zdeněk Kindl z čp. 389, Miroslav Surmař z čp.394– SNK TJ Sokol, Eliška Juráňová z čp.231, Alois Tkadlec z čp.10 – KDU-ČSL, Alois Jančár z čp.387 – SNK Myslivecké sdružení, Bc. Zdeněk Kliš, ing. Kateřina Trochtová – ODS, Jaroslav Šerý, Josef Piastek – SNK SDH.
Rok 2010
Ustavující zasedání ZO bylo 12.11.2010
Starostkou obce byla zvolena – poprvé žena – Ing. Kateřina Trochtová z čp. 371 a místostarostou Ing. Lumír Kliš z čp.287 – oba SNK Nová volba pro Francovu Lhotu. Další členové Rady obce Francova Lhota Miroslav Mikéska z čp.29 – ODS, Jiří Bistrý z čp.459 – KDU-ČSL, Jan Brlica z čp.109 – SNK Myslivecké sdružení. Další členové Zastupitelstva obce Francova Lhota Mgr. Hana Trlicová z čp.337 – SNK Nová volba pro Francovu Lhotu, Ing. Miroslav Šerý z čp.405 – ODS Karel Sucháček z čp.190 – SNK Svaz dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota Sokol, Karel Matůš z
čp.364 – ODS, Eliška Juráňová z čp.231 – SNK Nová volba pro Francovu Lhotu – ta v roce 2012 odstoupila a nahradil ji Zdeněk Novák z m.č. Pulčín čp.26 – SNK Nová volba pro Francovu Lhotu, Bc. Zdeněk Kliš z čp.287 – ODS Radek Piastek z čp.462 – SNK Svaz dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota Sokol, Pavlína Kolínková z čp.5 – KDU-ČSL, Petr Juráň z čp.105 – SNK Nová volba pro Francovu Lhotu, Miroslav Matušinec z čp. 473 – SNK Nová volba pro Francovu Lhotu
Rok 2014
Ustavující zasedání ZO bylo  31.10.2014
Starostou byl zvolen Karel Matůš – SNK Tělovýchovná jednota Sokol a místostarostou Miroslav Brlica 1 – SNK Nová volba pro Francovu Lhotu. Rada obce zasedala ve složení: starosta a místostarosta obce, Jiří Bistrý – KDU-ČSL, Jan Brlica  – SNK Myslivecké sdružení, Pavel Trčka – SNK Tělovýchovná jednota Sokol. Další členové zastupitelstva: Ing. Lumír Kliš, Mikéska Petr a Mgr. Hana Trlicová za SNK Nová volba pro Francovu Lhotu, Pavlína Kolínková  a Jiří Bistrý (KDU-ČSL),  Stanislav Molek – SNK Myslivecké sdružení, RadekPiastek  a Ing. Miroslav Šerý  – SNK SHD Francova Lhota, Richard Filák a Josef Šeliga – SNK Tělovýchovná jednota Sokol. V roce 2015 se Pavel Trčka vzdal svého mandátu a a jeho místo přišel náhradník Ing. Josef Bambuch starší (SNK Tělovýchovná jednota Sokol).