Charita Vsetín

Diecézní Charita Vsetín, která v naší obci organizuje Tříkrálovou sbírku, poskytuje tyto sociální služby:

osobní asistenční služba
pomoc lidem v mimořádně tíživé životní situaci
denní stacionář pro seniory ve Vsetíně
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Bližší informace a kontaktní údaje naleznete na webové stránkce organizace: www.vsetin.caritas.cz .