Energetická koncepce obce

V rámci hospodaření s energiemi bychom chtěli nechat vytvořit koncepční dokument, který by zhodnotil možnosti, jak lépe hospodařit s energiemi v rámci obecního majetku a také v rámci celé obce. Na pořízení takového dokumentu je možné čerpat dotaci až do výše 90 %  nákladů.

Od tohoto projektu si slibujeme, že nám dá ucelený přehled toho, jaké máme v obci možnosti a jakým směrem bychom se mohli rozvíjet, abychom nebyli zcela závislí na výrobě energií mimo naši obec.

V rámci zvýšení akceschopnosti naší výjezdové jednotky SDH Francova Lhota jsme požádali Zlínský kraj o dotaci na pořízení nového vybavení. Jedná se o přenosný automatický defibrilátor (AED) a také příspěvek na novou čtyřkolku pro možnost jízdy do terénu.

S současné chvíli čekáme na vyhodnocení žádosti, zda nám bude přiznán finanční příspěvek. Finanční příspěvek nám byl přiznán a bylo zahájeno výběrové řízení, ze které vzešla vítězně firma C&K člen skupiny AUTO UH s cenou 282 000 Kč bez DPH.

Jednotlivé části jsou již předány do užívání našim hasičům a věříme že jim nové vybavení bude dobře sloužit.

Za podporu děkujeme Zlínskému kraji, který přispěl částkou ve výši 68 % nákladů.

projekt “AED a čtyřkolka pro SDH Francova Lhota” je spolufinancován Zlínským krajem

V rámci úprav našeho hřbitova bychom chtěli vybudovat kolumbárium pro umístění uren. V projektu počítáme s umístěním cca 100 uren. V současné chvíli máme hotový projekt, vyřízené stavební povolení a budeme vybírat firmu, která toto dílo zhotoví.

Výběrové řízení vyhrála firma Tesge stavby s.r.o. za celkovou cenu 2 452 941 Kč bez DPH.

V současné chvíli jsou již stavební práce ukončeny a připravujeme jednotlivé místa k pronájmu, který bude zahájen od začátku roku 2024 v ceně 240 Kč/rok.

 

V rámci lesního hospodaření jsme obdrželi dotaci na pořízení techniky – štípacího automatu pro palivové dříví. Tímto projektem bychom chtěli zvýšit možnosti prodeje palivového dříví z obecních lesů a nabídnout širší sortiment a nové možnosti výrobků z obecních lesů. Ve výběrovém řázení vyhrála firma Zálesí a.s. s cenou 980 200 Kč včetně DPH. Z  této částky by 50 % měla pokrýt dotace ze SZIF. Dodání techniky očekáváme na podzim.

 

Kácení v hrábčí

Zázemí pro sportovní nářadí

Nová odpadová hnízda

Velkoobjemový odpad

Opravy místních komunikací

Izolace rampy

Oprava místních komunikací a chodníků

Příprava na nový školní rok škola, školka a polyfunkční areál

Výmalba kapličky

Oprava sociálních zařízení ve školce

Oprava zvonice

Oprava střechy na ZŠ  Francova Lhota

Vybudování odvodnění komunikace Pulčín

 

Opravy horských vpustí

Zahradní úpravy u KD

Vytvoření nového kontejnerového hnízda

Dovybavení zázemí vleku

Tento rok bychom rádi zahájili významnou úpravu na katastru naší obce. Jedná se o pozemkové úpravy v rámci celého katastru obce, kdy by mělo dojít k narovnání vlastnických vztahů k pozemkům, vytyčení základní sítě polních a lesních cest včetně prvků ochrany přírody a jejich zpřesnění a realizaci. K zahájení tohoto procesu je potřeba souhlasu vlastníků minimálně 50 %  zemědělské půdy v obci. Pokud projevíte zájem o takové úpravy, které povedou k lepšímu přístupu k vašim pozemkům. přijďte za námi, kdy celou problematiku vám vysvětlíme a zároveň máme připravené žádosti pro jednotlivé vlastníky abychom započali tento proces co nejdříve.

Níže přikládám další materiály pro prohloubení znalostí ohledně této problematiky.

 

Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a obec

Pozemkové úpravy jsou chápany jako nástroj vytváření podmínek pro racionální uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a na potřeby krajiny. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové polní cesty, rybníky, zeleň v krajině a omezení eroze. Realizátorem pozemkových úprav jsou jednotlivé pozemkové úřady, které také hradí veškeré náklady.

Mnozí vlastníci se stále nemohou ujmout vlastnických práv a řádně pozemky užívat. Bez vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům není možno v území realizovat nezbytná ekologická, půdoochranná či krajinotvorná opatření. Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu jsou pozemkové úpravy, které řeší komplexně celé území a ve veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy.

Cílem pozemkových úprav je zejména:

  • upřesnění vlastnictví co do výměry a polohy
  • zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
  • možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení v terénu
  • možnost rozdělení spoluvlastnictví
  • úprava tvaru pozemků
  • zvýšení tržní ceny pozemků
  • možnost zahájení užívání svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných)
  • opatření pro stabilizaci a zlepšování stavu životního prostředí a vodního režimu v krajině, plánování protierozních a vodohospodářských opatření – snížení rizika sesuvů, záplav, odplavení ornice …
  • převedení většiny pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce, což vede ke zjednodušení jejich budoucí realizace ze státních prostředků

Pro případné zájemce o provedení pozemkových úprav je na obecním úřadě připraven k vyzvednutí formulář žádosti. Pozemkový úřad Vsetín uvítá každou další žádost o pozemkové úpravy a zodpoví Vám každý Váš dotaz. Vy za žádost o pozemkovou úpravu, ani následná jednání, nic platit nebudete. Touto žádostí pouze projevujete zájem. Pokud pozemková úprava začne, bude následovat osobní jednání projektanta s vlastníky pozemků. Budou projednány jejich požadavky a projektant se bude snažit splnit jejich zadání.

Proto Vám doporučuji, abychom využili tuto jedinečnou příležitost, jejíž výsledkem budou nejen přístupné a jasně vytyčené pozemky pro nás a naše potomky, ale i parcely připravené pro cyklostezky, biokoridory, protierozní prvky chránící zemědělskou půdu a další prvky pro ochranu naší krásné přírody.

Pozemkové úpravy krok za krokem

Informace o realizaci cesty v obci Malá Bystřice