Veřejné turistické tábořiště SvatoJán

Se souhlasem správy CHKO Beskydy bylo obcí zřízeno veřejné tábořiště Pulčín – místně známé jako SvatoJán. Nacházejí se tady dřezy na mytí s tekoucí vodou, přístřešky na vaření, kontejner na odpadky, latrína a dokonce i dříví na oheň. Tábořiště slouží ke krátkodobému táboření ve stanech a nebo bivakování turistům i cykloturistům. Nelze zde používat obytná motorová vozidla a obytné přívěsy. Přístup k tábořišti je pouze pěší po vyznačených cestách.  Jelikož je tábořiště zvláště v letních měsících hojně navštěvováno, přikládáme provozní řád, kterým se tábořiště řídí.

V případě větší skupiny prosíme o kontaktování správce tábořiště na čísle +420 603 231 996

Provozní řád

Vymezení tábořiště

 1. Obec Francova Lhota zřizuje na podkladě usnesení Zastupitelstva obce č. 25/268 ze dne 14.7.2006 se souhlasem Správy CHKO Beskydy veřejné tábořiště na parcele č. 1118 a 1107/7 v k.ú. Pulčín.
 2. Tábořiště slouží k jednoduchému, krátkodobému táboření ve stanech a bivakování pod širým nebem.
 3. Na tábořišti je obcí zajištěno nejnutnější vybavení, tj. tekoucí voda, dřezy na mytí, přístřešky pro vaření, WC a kontejner na odpad.
 4. Nelze tábořit, bivakovat ani rozdělávat oheň mimo tábořiště na celém katastru obce.
 5. Pobyt na tábořišti je na vlastní nebezpečí.

Povinnosti táborníka

 1. Tábořiště je umístěno v blízkosti Národní přírodní rezervace (NPR) Hradisko v prostoru CHKO Beskydy a proto jsou jeho návštěvníci povinni dbát pokynů orgánů ochrany přírody a tohoto provozního řádu.
 2. Tábořiště je určeno pouze pro pěší návštěvníky a cykloturisty, je zde zákaz vjezdu motorových vozidel, která lze zaparkovat pouze v obci mimo zákazu vjezdu. Za porušení zákazu vjezdu je možné uložit pokutu ve výši 1 000 Kč.
 3. Tábořící jsou povinni:
 • nerušit svým chováním a hlasitým projevem ostatní návštěvníky i klid v lese a chovat se tak, aby jiným nebyli na obtíž, či je jakkoliv neohrožovali
 • zachovávat noční klid od 22.00 do 6.00 hodin
 • rozdělávat oheň jen v nutné míře a na místech k tomu určených
 • vyvarovat se pálení jakéhokoliv odpadu a zejména plastů
 • udržovat pořádek na celém tábořišti, dbát hygienických předpisů
 • veškerý odpad odkládat do kontejneru, případně odnést sebou
 • uklidit po sobě a vrátit lavice a stoly na své místo do přístřešku
 • nenechávat volně puštěné psy
 • chovat se šetrně k přírodě
 • dbát pokynů správce tábořiště, orgánů obce, Policie ČR, ochrany přírody a myslivecké stráže.

Práva táborníka

Návštěvníci a uživatelé tábořiště mohou:

 • sbírat suché dříví a klest v okolních porostech, ale nesmí poškozovat porosty a kácet zeleň
 • rozdělávat drobné ohně na vyhrazených ohništích za dodržení požárních předpisů (nepoužívat pyrotechniku, neohrožovat ostatní táborníky a jejich majetek, neohrožovat zařízení tábořiště, při odchodu oheň uhasit, atd.)
 • používat přenosné vařiče k vaření dbajíc požárních a bezpečnostních předpisů
 • využívat zařízení tábořiště.

 

Poplatek za využívání tábořiště

 1. Za pobyt na tábořišti jsou uživatelé povinni platit obci poplatek ve výši 50,- Kč na osobu a noc. Děti do 5 let poplatek neplatí.
 2. Poplatek je vybírán správcem tábořiště od všech osob zdržujících se na tábořišti po 20. hodině.
 3. Doklad o zaplacení poplatku je tábořící povinen uchovat po celou dobu pobytu. Kontroly provádí správce tábořiště.
 4. Informace ohledně provozu tábořiště je možné získat od správce tábořiště, nebo v Informačním centru Pulčín.

 

Závěrečná ujednání

 1. Návštěvník tábořiště porušující tento řád může být z tábořiště správcem či orgánem obce ihned vykázán bez náhrady. Zároveň se vystavuje postihu ze strany Policie ČR a dalších institucí
 2. Tento provozní řád byl schválen příslušnými orgány obce a nabývá platnosti dnem vyhlášení

Ve Francově Lhotě dne 20. 4. 2021

Starosta obce Francova Lhota

Francova Lhota a její okolí skrývají mnoho pěkných, pro turisty lákavých míst. A tak Vás s nimi seznámíme a poradíme, jak je najít. Po celý rok obec nabízí podmínky pro sport, turistiku a cykloturistiku. V zimě můžete okolí obce proběhnout na běžkách nebo si zalyžovat na místním vleku.

Turistické zajímavosti z okolních obcí naleznete na stránkách mikroregionu Hornolidečsko: www.hornolidecsko.cz

Rozhledna na Čubově kopci

Rozhledna na Čubově kopci nad Francovou Lhotou

První novodobá rozhledna byla na Čubově kopci postavena místním JZD v roce 1991. Dřevěná konstrukce však chátrala a v roce 2004 bylo rozhodnuto o demolici původní rozhledny a výstavby nové, která byla postavena dle návrhu Ing. arch. Antonína Závady st. z Valašského Meziříčí. Stavba má připomínat valašský širák. Z rozhledny je krásný výhled na kotlinu mezi Makytou, Javorníky a Vizovickými vrchy na severu až severozápadu a Bílými Karpaty na jihu. Na východě je vidět do údolí Lysského průsmyku i stěny Sulovských skal či hřebeny Malé Fatry.

Cestu k rozhledně může započít ve středu obce a to po červené turistické značce dojdete po 1,5 km na Střelenský vrch nebo až do Střelné (3 km). Po modré značce dojdete rovněž na Střelenský vrch, dále budete pokračovat na Čubův kopec (3 km), kde je rozhledna. Je ve výšce 720 m n.m. Pokračovat můžete dále po modré přes Mikolínův vrch s horským hotelem Antarik až na Makytu (11 km), Pulčíny a zpět do Francovy Lhoty. Celý okruh tak měří něco kolem 25 kilometrů. Kratší variantou je sejítí po modré značce ke Kobzově lípě a pak se již obcí bez značení vydat zpět do centra.

 

Kobzova lípa

Kobzova lípa ve Francově Lhotě

Kobzova lípa je údajně památkou na France Trystrama z Háje u Opavy, který roku 1530 koupil tehdejší Zbelovu Lhotu, přejmenovali ji na Francovu a vysadil zde 4 lípy. Výška stromu je nyní asi 26 metrů a obvod jejího kmene je 760 centimetrů. Je to jediný památný strom na území obce a váže se k ní také několik zajímavých pověstí.

Ke Kobzově lípě v místní části zvané Kočičina se dostane z modré turistické značky po cestě na či z rozhledny.

V roce 2012 byla Kobzova lípa finalistkou ankety Strom roku.

 

Muzeum Kardinála Štěpána Trochty

Muzeum kardinála Štěpána Trochty v jeho rodném domě

Ve Francově Lhotě byl 3. května 2015 zpřístupněný rodný dům kadinála Štěpána Trochty s čp. 55. Bylo zde otevřeno muzeum nejslavnějšího rodáka Francovy Lhoty. V domě vzniklo v jedné místnosti muzeum, dále v původní světnici, kde se zachovala kamna, vznikl prostor pro setkávání občanů. Zachována byla původní kuchyně. Nově vzniklo sociální zařízení.
Expozice byla vytvořena podle kardinálova biskupského motta: Práce- oběť- láska. Vystavené exponáty byly posbírány z archívů, od rodinných příslušníků, nebo dalších občanů, kteří doma uchovávali věci ze života kardinála Trochty.
Pan Ing. Jaroslav Novosad svou odbornou spoluprací přispěl k vytvoření nových tištěných materiálů a textů. Expozici navrhla ing. arch. Alena Maňáková z Horní Lidče.
Návštěvu lze domluvit telefonicky na č. 731405531 (fara), 737620521 (Marie Žídková).

Pulčínské skály

Pulčínské skály

Pulčínské skály jsou součástí Národní přírodní rezervace Pulčín – Hradisko, jejímž posláním je ochrana význačných skalních útvarů a lesních společenstv přirozené druhové skladby. Jedná se o pět samostatných skalních celků, z nichž nejdůležitější a nejznámější jsou vlastní Pulčínské skály – mohutný skalní hřbet směřující od předvrcholu Hradiska k jihozápadu ukončený dole skalním útvarem zvaným Trtol. Na nejvyšším bodě skal zvaném Zámčisko stával ve středověku nevelký skalní hrad Plučiny. Dnes jej připomínají pouze schody vytesané ve sklále pod vrcholem Zámčiska.

Pulčinské skály navštívil při svém pobytu na Valašsku a putování na Makytu též malíř Mikoláš Aleš. Okouzlen krásou přírody na Pulčíně býval i Svatopluk Čech, který zpracoval pověst o Ludmilině skále do povídky Hovor listí.

Pulčínské skály jsou nejlépe dosažitelné po červené značce z centra osady Pulčín.

Pulčínské ledopády

Výrazně zbarnévé ledopády jsou ozdobou skla v zimních měsících

Unikátní barevné ledopády se tvoří v zimních měsících v NPR Pulčín – Hradisko. Zbarvení ledopádu do okrově-oranžovo-hnědých tónů barev způsobuje mikroskopická řása žijící v ledu.
Ledopády se počínají tvořit v prosinci a svého vrcholu dosahují v závislosti na počasí na přelomu února a března. Botanická rarita – Pulčínské ledopády.

Vzhledem k tomu, že ledopády leží mimo stabilně označené trasy, je cesta k nim vyznačena speciálními značkami vedoucími z centra osady Pulčín. Vzhledem k nutné ochraně přírody v rezervaci jsou přístupné pouze od 1. ledna do 15. března.

Naučné stezky, trasy a tůry

NAUČNÁ STEZKA PULČÍNSKÁ CESTA

Na Hornolidečsku byla vybudována hvězdicovitá síť naučných stezek. Jedna z nich vede z Horní Lidče k Informačnímu centru Pulčín. Trasa stezky je ke stažení: Naučná stezka Pulčínská cesta.

HORNOLIDEČSKÁ MAGISTRÁLA

Obce mikroregionu Hornolidečsko a jejich největší zajímavosti spojuje cyklotrasa nazvaná “Hornolidečská magistrála”, která tvoří 2 samostatné a zároveň navazující okruhy. Celková délka magistrály je více než 50 km. Více se o magistrále dozvíte zde.

NAUČNÁ STEZKA JAVORNÍKY ZÁPAD

Po krásách malebné valašské krajiny a hřebene Javorníků Vás provede Naučná stezka Javorníky západ, která prochází i naší obcí. Bližší informace a konktrétní trasu naleznete v tomto odkazu.

Vzhledem k bouřilivé historii obce, která svou pohraniční polohou trpěla častými vpády Turků a Tatarů neoplývá Francova Lhota mnoha památkami vysoké historické hodnoty. Přesto u nás máme několik historicky zajímavých objektů či památek našeho místního významu.


Kostel sv. Štěpána, krále Uherského

V roce 1787 byl dostavěn a vysvěcen místní kostel sv. Štěpána, krále Uherského. Kostel je postaven v josefínském barokním slohu, je prostorný a neklenutý. Stavbu kostela podporoval i finančně zabezpečoval hrabě Štěpán Illezházy. Podle něho je i kostel zasvěcen sv. Štěpánovi. Je to jediný kostel na Moravě zasvěcen tomuto patronovi.


Kaple Svatého Ducha v Pulčíně

Kaple sv. Ducha byla vysvěcena v roce 1930. Polovina budovy sloužila jako kaplička a polovina jako požární zbrojnice. Mše sv. se zde sloužily do roku 1973, kdy byly mše v kapličce zakázány. Kaple prošla výraznou rekonstrukcí a obnovením vnitřního vybavení a byla vysvěcena 15. června 2008 olomouckým biskupem Josefem Hrdličkou. Mše svaté se v této kapli konají pravidelně každou první neděli v měsíci a o pouti a při výročích.

Kříže

Ve Francově Lhotě a jejím okolí můžete najít několik kamenných či dřevěných křížů připomínající události či lidi, kteří je na své náklady nechali zhotovit.

U kostela stojí kříž z roku 1815. Již na temenu vrchu, na němž stojí náš kostel, jsou jeho návštěvníci vítáni 2 kříži, z nichž jeden je kovový na kamenném podstavci a druhý je celý kamenný. V obci jsou dále kamenné kříže u domů č. p. 284 a  č. p. 305.

V Pulčíně je kamenný kříž u domu č. p. 1 a vedle památníku obětem válek.Dřevěný Matyjů kříž u zaniklé cesty na Bechov byl v roce 2011 obnoven místním stolařem Jiřím Juráněm. Další pasecký kříž pak stojí u cesty na Rútově.

Pomníky

Na hřbitově ve Francově Lhotě je přesunut památník obětem světových válek z naší obce a je zde i památník zemřelým kněžím. V dubnu roku 2004 byl u příležitosti 30. výročí úmrtí odhalen památník kardinálu Štěpánu Trochtovi.

V místní části obce je u zdejší kapličky je nově rekonstruovaný památník obětem válek z Pulčína, který připomíná občany této obce, jež zahynuli v koncetračních táborech či v samotných válkách. Dále se v Pulčíně v místě zvaném Náovsí nachází památník rodákům. Byl vysvěcen u příležitosti srazu rodáků 31.7.2004. V Pulčínských skalách se nachází památník věnovaný trampům padlým za vlast.

Otevírací doba: Sobota, neděle, svátky, prázdniny

10.00 – 16.00 hod.

ic@francovalhota.cz

V infomačním centru můžete:

 • využívat počítač, který je připojený na internet
 • získat cenné informace o trasách, možnostech ubytování, zajímavostech regionu
 • zakoupit turistické známky a další upomínkové předměty
 • získat informace o možnosti využití veřejného tábořiště
 • získat či zakoupit propagační materiály
 • shlédnout některou z pořádaných výstav

V informačním centrum a jeho okolí se také v průběhu roku koná několik zajímavých tradičních akcí:

 • Svatodušní pouť – na svátek Svatého ducha v květnu nebo červnu
 • Amfolkfest – malý hudební festival na konci světa se koná vždy poslední víkend v červenci

Budova IC v zimním období

 

 

Ranč u Zvonu

Služby: ubytování – 42 lůžek restaurace

Adresa: Francova Lhota 411

Kontaktní osoba: Dominika Slabiková

Telefon: 732 222 155

E-mail: dominika.slabikova@seznam.cz

Zemědělské družstvo

Služby: 18 lůžek v různých typech pokojů kuchyňka společenská místnost

Adresa: Francova Lhota 358

Kontaktní osoba: Michaela Šviráková

Telefon: 739 593 901

E-mail: ubytovani-zdfl@seznam.cz

Web: www.zd-franclhota.cz

Penzion Pulčínské skály

Služby: 2 dvoulůžkové apartmány s přistýlkou a kuchyní 1 bezbariérový dvoulůžkový pokoj 7 pokojů s celkovou kapacitou 18 lůžek

Adresa: Francova Lhota, Pulčín 22

Kontaktní osoba: Dalibor Gomola

Telefon: 602 824 664

E-mail: info@pulcinskeskaly.cz

Web: www.pulcinskeskaly.cz

Penzion Pulčiny 43

Služby: 4 samostatné apartmány s celkovou kapacitou 24 osob

Adresa:Francova Lhota, Pulčín 43

Kontaktní osoba: Jaroslav Kapoun

Telefon: 734 739 425

E-mail: penzion-pulciny@seznam.cz

Web: www.penzion-pulciny-43.cz

Ubytování v soukromí U pulčínské stezky

Služby: 4+1 lůžko ve 2 pokojích + přistýlka, vlastní soc. zařízení

Adresa: Francova Lhota, Pulčín 30

Kontaktní osoba: Jaromír Navrátil

Telefon: 603 231 996

E-mail: leonek@cbox.cz

Web: www.pulciny-jinak.cz

Mimo výše uvedené ubytovací kapacity mohou turisté využít veřejného tábořiště Na Svatojáně u Pulčínských skal. Tábořiště je vybaveno suchým WC, kontejnerem na odpad, umývárnou a přístřešky proti nepříznivému počasí.

Ranč u Zvonu
restaurace – teplá jídla
Francova Lhota 411
Dominika Slabiková
Telefon 732 222 155
E-mail dominika.slabikova@seznam.cz
Restaurace u Williho
restaurace – teplá jídla
Pulčín 25
Leoš Willi Růžička
Telefon 605 271 874
Pohostinství u Pavlíků
hospůdka
Francova Lhota 147
Jindřich Pavlík
Telefon 605 256 923
Pohostinství u Ptáčků
hospůdka
Adresa Francova Lhota 115
Milan Ptáček
Telefon 737 618 469
Restaurace Stodola
domácí kuchyně
Francova Lhota, Pulčín 22
Dalibor Gomola
Telefon: 602 735 790
Email: info@pulcinskeskaly.cz
WEB: www.pulcinskeskaly.cz