Návrh závěrečného účtu obce Francova Lhota za rok 2022 včetně příloh

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022

Rozvaha k 31.12.2022

Výkaz zisku a ztráty-2022

Příloha

Výkaz FIN 2-12

Inventarizační zpráva za rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 č. 87-2022-EKO